favicon

Khoa cúng Thánh Mẫu

Long diên nhất chú sạ nhược kim lô tường yên thụy khí nhiễu thanh hư cảm cách động thần cư phụng thuyên loan dư trắc giáng tự như như Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát Phù dĩ hương hoa xán chúc huy hoàng khể thủ xứng dương chí tâm tán vịnh […]

Continue Reading